Fokkersplaza werpkisten & meer
Lupineberg 35
4708 LW Roosendaal
Tel: +31 (0)6-27909997
KvK Breda 20163652
BTW nr.: NL 002033727B42
ING bank : 4543843
IBAN: NL 51INGB0004543843
BIC: INGBNL2A
ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Van Fokkersplaza, inschrijfnummer KvK. Breda 20163652
gevestigd aan de Lupineberg 35, 4708 te Roosendaal
Artikel 1 – Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt met “afnemer” aangeduid iedere (rechts)persoon die met Fokkersplaza (aan te duiden als “leverancier”) in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door de leverancier te leveren goederen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van de leverancier en door de leverancier uitgevoerde of uit te voeren overeenkomsten. De leverancier wijst toepassing van eigen algemene voorwaarden van een afnemer of andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
1.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden de leverancier slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 2– Overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van de leverancier zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand indien een door de leverancier uitgebrachte aanbieding of offerte door de afnemer binnen veertien dagen schriftelijk wordt aanvaard, dan wel indien een door de afnemer aan de leverancier verstrekte opdracht door de leverancier aan de afnemer schriftelijk is bevestigd, dan wel indien deze zonder voorafgaande orderbevestiging is uitgevoerd.
2.2 Wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de leverancier en de afnemer zijn overeengekomen.
2.3 Eventuele (aanvullende) mondelinge uitlatingen, toezeggingen en afspraken met ondergeschikten, binden de leverancier niet, tenzij deze afspraken schriftelijk worden bevestigd.
2.4 Indien de afnemer na totstandkoming van de overeenkomst alsnog wijzigingen in de uitvoering daarvan verlangt, is het aan de leverancier om te bepalen of en zo ja onder welke (nadere) voorwaarden deze wijzigingen in het kader van de overeenkomst nog kunnen worden geaccepteerd.
2.5 De leverancier is bevoegd in geval van wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, de hogere kosten die gemoeid zijn met deze wijzigingen, bij de afnemer in rekening te brengen.
2.6 Volgens de wet Kopen op afstand is het voor de consument mogelijk om binnen 14 werkdagen na ontvangst een product zonder opgave van rede te retourneren. Hier worden wel voorwaarden aan verbonden. Zo mag verwacht worden dat de consument de verzendkosten voor het retour sturen op zich neemt. De voorwaarden die hieronder staan beschreven over het recht van retour verschillen per bedrijf. Zo heeft niet ieder bedrijf met maatwerk te maken of met software die voorzien is van een zegel. Meer informatie hierover in het volgende stuk. De consument heeft het recht van retour binnen 14 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. Wat zijn de voorwaarden voor het recht van retour. Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (Consument moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd.
Artikel 3– Prijzen
3.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. De overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten, vervoer- en verzekeringskosten zijn niet in de prijs inbegrepen.
3.2 Indien de prijzen van materialen, lonen en verdere prijsbepalende factoren na de totstandkoming van de overeenkomst als gevolg van wettelijke bepalingen stijgen, is de leverancier gerechtigd de prijsverhoging aan de afnemer door te berekenen. De afnemer heeft alsdan het recht de overeenkomst, binnen veertien dagen na schriftelijke mededeling door de leverancier van die prijsverhoging, schriftelijk te ontbinden.
Artikel 4– Betaling
4.1 De afnemer dient, voordat de goederen worden geleverd, het gehele door hem verschuldigde bedrag te betalen door middel van storting of overmaking op een door de leverancier aangewezen bankrekening.
4.2 Indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
De afnemer is vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente plus 3% verschuldigd, te berekenen per (gedeelte van de) maand over het nog openstaande bedrag.
4.3 Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door de leverancier worden gemaakt om de nakoming van de (betaling-)verplichtingen van de afnemer af te dwingen, komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum van € 250,00 zonder dat daarvoor bewijs behoeft te worden aangeleverd. Voornoemde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van een advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld, ongeacht of de afnemer daarvan op de hoogte is.
4.4 De afnemer is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen of het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enige tegenvordering die hij mocht of meent te hebben op de leverancier, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten.
Artikel 5– Levering en levertijd
5.1 De leverancier is gerechtigd in delen te leveren.
5.2 Overeengekomen dan wel opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op vergoeding van enige schade, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van de leverancier.
5.3 Volgens de wet kopen op afstand mag de maximale levertijd 30 dagen bedragen, tenzij anders overeen gekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is binnen 30 dagen zal de koper hier tijdig van op de hoogte worden gesteld. De koper heeft dan de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of om een nieuwe levertermijn overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.
Artikel 6– Transport
6.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door de leverancier naar goed koopmansgebruik bepaald.
6.2 Alle verschuldigde vrachtkosten, belastingen en andere heffingen, komen ten laste van de afnemer, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
6.3 De afnemer is gehouden om de goederen, zodra deze goederen door de leverancier of door een expediteur aan hem worden aangeboden, in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden deze goederen voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen in een door de leverancier aan te wijzen ruimte. De afnemer is vanaf dat moment de koopprijs voor de goederen en de kosten van de opslag van de goederen aan de leverancier verschuldigd.
Artikel 7 – Merken
7.1 Door de leverancier gebruikte namen of merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door de leverancier. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier niet door de afnemer worden gebruikt.
Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door de leverancier geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van de leverancier tot aan het moment waarop alle vorderingen van de leverancier op de afnemer zowel voortvloeiende uit de overeenkomst, alsmede vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst, volledig door de afnemer zijn voldaan.
8.2 Onverminderd hetgeen in artikel 4 omtrent betaling is gesteld, is de leverancier in geval de afnemer in gebreke blijft met de betaling van enige opeisbare som, gerechtigd alle aan de afnemer geleverde goederen terug te nemen. De aan de terugname verbonden kosten zijn door de afnemer verschuldigd en zullen door de leverancier aan de afnemer in rekening worden gebracht.
Artikel 9– Garantie
9.1 Met inachtneming van het hierna gestelde, staat de leverancier gedurende de termijn zoals is aangegeven op de verpakking(en) van de geleverde goederen in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie nimmer verder strekt dan de garantie zoals die door de fabrikant is afgegeven.
9.2 De afnemer heeft slechts een aanspraak jegens de leverancier op grond van dit artikel indien de afnemer een aankoopbon dan wel factuur van de geleverde goederen aan de leverancier kan overhandigen.
9.3 De garanties gelden niet ingeval het gebrek en/of de daaraan verbonden schade te wijten is aan het in acht nemen van de geldende gebruiksvoorschriften, een van buitenaf komende oorzaak en/of een onoordeelkundig gebruik.
Artikel 10– Reclame
10.1 De afnemer is verplicht de geleverde goederen terstond bij aflevering op eventuele gebreken of tekorten te controleren en dient van eventuele geconstateerde gebreken of tekorten terstond melding te (laten) maken op de door de afnemer ondertekende vrachtbrief/orderbrief.
10.2 Onzichtbare gebreken of tekorten dienen binnen zeven dagen nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of in redelijkheid had kunnen ontdekken aan de leverancier ter kennis zijn gebracht. Klachten met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan de leverancier te worden medegedeeld. Indien klachten niet tijdig zoals voornoemd worden ingediend, zal de leverancier deze klachten niet in behandeling nemen en wijst de leverancier elke aansprakelijkheid ter zake van de hand. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.
10.3 De afnemer dient de leverancier in staat te stellen de gereclameerde goederen in originele staat te controleren.
10.4 Indien de klacht naar uitsluitend oordeel van de leverancier gegrond is, zal de leverancier naar eigen keuze, hetzij een vergoeding aan de afnemer betalen tot ten hoogste de factuurwaarde de geleverde goederen, hetzij alsnog op correcte wijze de geleverde goederen vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde goederen.
Artikel 11– Aansprakelijkheid
11.1 Behoudens opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen waarop de gegrond bevonden klacht(en) betrekking heeft c.q. hebben.
11.2 De leverancier is nimmer, ook niet in het geval van opzet of grove schuld, aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
Artikel 12 – Ontbinding
12.1 Indien de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, de afnemer in staat van faillissement is gesteld of dreigt te worden gesteld, surseance van betaling is verleend, schuldsanering is uitgesproken of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, te ontbinden.
12.2 Onverminderd het bepaalde in het voorafgaande lid, heeft de leverancier tevens het recht op vergoeding door de afnemer van door haar geleden schade, kosten, rente en dergelijke.
Artikel 13 – Overmacht
13.1 De leverancier is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stroomstoring, uitval van Internet- en/of andere telecommunicatieverbindingen, computervirussen, gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, overmacht bij door de leverancier ingeschakelde derden of toeleveranciers, de uitbraak van vijandigheden, rellen en oorlog, terroristische aanslagen, brand, explosies, overstromingen, uitval van machines alsmede iedere andere omstandigheid die buiten de macht van de leverancier liggen.
13.2 Als zich een situatie van overmacht voordoet, zal de leverancier onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de afnemer mededeling doen.
13.3 Indien de periode van overmacht langer dan twee maanden duurt, of met zekerheid zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de onderhavige overeenkomst(en) te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 14– Conversie
14.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort in stand. In plaats van de ongeldige bepaling treedt als dan een bepaling in de plaats waarvan gelet op de bedoeling van partijen de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.
Artikel 15 – Rechtskeuze en bevoegde rechter
15.1 Op aanbiedingen van de leverancier en de overeenkomst(en) tussen de leverancier en de afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2024 Fokkersplaza | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel